REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk

z siedzibą w Milanówku przy ulicy Dworcowej 1, 05-855 Milanówek.
NIP: 529-000-45-51I.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.piekarniajw.pl;1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.1.10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Postanowienia ogólne2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.sklep.piekarniajw.pl2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.2.3. Sklep internetowy, działający pod www.sklep.piekarniajw.pl, prowadzony jest przez Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych np. korzystanie z przegladarek Internet Exploler, Mozzila Firefox, Opera, Google Chrome itp.2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.piekarniajw.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.3.4. Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk.3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Dane osobowe, przetwarzanie zgodne z polityką RODO4.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

a) Umożliwienia zakupu towarów które oferuje sklep internetowy. Dane które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia to:

- nazwisko i imię,
- adres zamieszkania,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
-  numer telefonu.

b) Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

c) Obsługi reklamacji na www.sklep.piekarniajw.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

d) Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

e) Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług4.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk z siedzibą w Milanówku ul. Dworcowa 1, 05-822 Milanówek.


Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz na adres e-mail biuro@piekarniajw.pl lub adres pocztowy: Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk, ul. Dworcowa 1, 05-822 Milanówek.4.3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk, którym jest:
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnego towaru i usług sprzedawanych lub produkowanych przez Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk - kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi dotyczącymi wyłącznie działalności Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk.
- zapewnienie obsługi systemów płatniczych,
- prowadzenia statystyk sprzedaży towaru
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.4.4. W zakresie przetwarzania danych masz prawo do:

1.Twoje prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych są dla nas bardzo ważne.-Dlatego gwarantujemy Tobie wszystkie warunki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych.-Wszystkie prośby prosimy kierować na adres e-mail: biuro@piekarniajw.pl -Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- zrealizowaliśmy już Twoje zamówienie i te dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk.
- cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
- zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
- Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
- Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
- Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.piekarniajw.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Dostawa6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Milanówka i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą usługi kurierskiej lub środkami własnymi sprzedającego. Towar może zostać również odebrany osobiście w siedzibie firmy Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk


6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Jeżeli nastepują opóźnienia w wysyłce towaru to wyłącznie z powodu tymczasowego braku towar. O ewentualnych opóźnieniach Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem.6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.piekarniajw.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, lub faktury VAT.
Ceny i metody płatności7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towar:


a) przelewem na numer konta bankowego podany w systemie sklepu

b) gotówką wyłącznie przy odbiorze osobistym
Uprawnienie do odstąpienia od umowy8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres: Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk, ulica Dworcowa 1, 05-822 Milanówek podany w niniejszym Regulaminie.8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta w przypadku produktów spożywczych w tym piekarniczych i cukierniczych jest wyłączone zgodnie z 38.artykułem Ustawy o Prawach konsumenta.Reklamacje dotyczące Towarów9.1. Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@piekarniajw.pl. Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.9.3.  Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną10.1. Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk, ul. Dworcowa 1, 05-822 Milanówek, mailowo pod adres biuro@piekarniajw.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.10.5. Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Piekarnia Cukiernia Janusz Witaszczyk.11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.